از سفر برگشتم.

عمر سفر خیلی کوتاه بود.

نتایج ارشد اومد.

قبول شدم.

برنامه های جدیدی دارم برای زندگی.

یه برنامه ریزی فشرده دارم توی دو سال آتی باید یه سری کارا رو انجام بدم برای هدفی بزرگتر.

امید به خدا